ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ

ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ੍ਬ ਤੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਰੇਟੀਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਟੇਰ ਅਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? (ਨਿਗਾਹਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?) ਅਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ? ਰੇਟੀਨਾ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ? ਸ਼ੁਗਰ, ਬ੍ਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਯਾ, ਰਤੇਏ (ਰੇਟਿਨਿਫਿਸ ਪਿਗ਼ਮੇਂਟੋਸਾ) , ਮਾਯੋਪਿਯਾ (ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਾਟ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ ਵਪ੍ਦੀ ਉਮਰ ਆਖਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਸ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬੈਨਝੋ ਜੋ ਅਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ ਵਿਚ ਸਾਂਪਰ੍ਕ ਕਰੋ !

ਡਾਈਬੀਟੀਕ ਰੇਟੀਨੋ ਪੇਥਿ

ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹ੍ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਿਨੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਅਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !

ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ ਵਿਚ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਬਤੋ ਵਦੀਯਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਇਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਜਿਨਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਲੇਜਰ, ਇਂਜੇਕ੍ਸ਼੍ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋ ਬਾਦ ਅਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ , ਉਨਹਾਂ ਨੂ ਵੀ ਇਸ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋ ਫਯਏਦਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ !

ਰੇਟੀਨਾਏਟਿਸ ਰਿਗਮੇਂਟੋਸ

ਰੇਟੀਨਾਏਟਿਸ ਰਿਗਮੇਂਟੋਸ ਪੀਡੀ -ਦਰ- ਪੀਡੀ ਚਲਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਾਈਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਜੀਜਾ ਨੂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀ ਹੈ ! ਹੋਲੇ – ਹੋਲੇ ਬੀਮਾਰੀ ਵਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਵੀ ਘਟ ਦਿਸਦਾ ਹੇ ! ਮਰੀਜ਼ ਅਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋ ਇਸ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਜਗਹਾ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਲਾਭ ਚਕ੍ਯਾ ਹੈ !

ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਯਾ

ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਯਾ ਅਨ੍ਨੇਪਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ! ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਇਚ ਅਖਾਂ ਦਾ ਦਬਾਵ ਵਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਸਾ ਸੁਖਨ ਲਗ ਪੇਂਦੀਯਾ ਨੇ | ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਗਾਏ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋ ਅਖਾਂ ਦੀਆ ਨਾਸਾ ਨੂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ! ਵਾਦਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਨ ਅਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਰਿਯਾ |

ਵਾਦਦੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਚੋ ਹੋਲੇ-ਹੋਲੇ ਨਿਗਾਹਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਡਨ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਮਾਸ੍ਕੂਲ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ! ਆਖਰ ਟੇਡੇ ਮੇਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਪਿਹਿਚਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੀਕਲ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ! ਹਰ ਸ਼ੇ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ !

ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਹ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਇਂਜੇਕ੍ਸ਼੍ਹਨ (ਟੀਕੇ) ਲਗਨ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਜਾਓਂਦੀ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂ ਵੀ ਈਹ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਖਾਸਾ ਫਾਏਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਚੰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ, ਉਚ ਸਿਖਿਤ ਅੰਭਾਵੀ ਡਾਕ੍ਟਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਚ 6 ਲਾਖ ਤੋ ਵੀ ਵਾਦ ਮਰਜੀਆ ਦੇ ਵਦੀਯਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਾਜੁਰਬਾ ਇਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ ਨੂ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਰੇਟਿਨਾ ਚਿਕਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੇ ! ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋ 6 ਲਾਖ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹਾਰਥ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ! ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋ ਆਏ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਯਾ ਹੈ !

ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ ਕੋਲ ਵਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਾਯੀ ਸਾਬ ਤੋ ਵਖ ਅਤੇ ਵਦੀਯਾ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਹੇ ! ਚੰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿਖਿਯਾਤ ਵਲੋ ਅਨੁਭਵੀ ਡਾਕਟਰਾ ਟੀਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਾਯ ਨੂ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਰੇਟਿਨਾ ਚਿਕਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਯਾ ਹੈ !

Hi, How Can We Help You?