சஞ்சீவன்நேத்ராலயா.

உங்கள்பார்வையைஇழக்கிறீர்களா? விழித்திரை/ ரெட்டினாபாதிப்பா?

நீரிழிவு, கிளைக்கோமா, மாலைக்கண்நோய், முதுமை, யர்ரத்தஅழுத்தம்போன்றவற்றால்ஏற்படும்விழித்திரைமற்றும்நரம்புபாதிப்புகாரணமாககண்பார்வையைஇழந்தநோயாளிகள்கூடஉடனடியாகசஞ்சீவன்நேத்ராலயாவைதொடர்புகொள்ளலாம்.

சஞ்சீவன்நேத்ராலயாகடந்தஇருப்பதுவருடங்களில் 6 லட்சத்திற்கும்மேற்பட்டவர்களுக்குசிகிச்சைஅளித்துள்ளது. ஆயிரக்கணக்கானோர்வெளிநாட்டில்இருந்துவந்தவர்கள்உட்படபலர்இங்குசிகிச்சைபெற்றுள்ளனர்.

சஞ்சீவன்நேத்ராலயாஒருதனித்துவம்வாய்ந்தமற்றும்பயனுள்ளஆயுர்வேதசிகிச்சையைகொண்டுள்ளது. நவீனஉபகரணங்களைபயன்படுத்தி, முதிர்ந்தஅனுபவம்வாய்ந்தசிறந்தமருத்துவர்கள்குழுவால்சிகிச்சைஅளிக்கப்படுவதால், இதுரெடினாகேர்-ல்புகழ்பெற்றுவிளங்குவதோடு, தனக்கெனஒருமுத்திரையையும்பதித்துள்ளது.

நீரிழிவுரெட்டினோபதி

நீரிழிவுஉங்கள்கண்பார்வையைசேதப்படுத்திகுருட்டுத்தன்மைக்குவழிவகுக்கும். இந்தநோயால்பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குஆயுர்வேதசிகிச்சையைசஞ்சீவன்நேத்ராலயாவழங்குகிறது.

லேசர்சிகிச்சைமற்றும்கண்ணில்ஊசிபலமுறைபோடப்பட்டபிறகும்பயனடையாதவர்களும்சஞ்சீவன்நேத்ராலயாவின்புகழ்பெற்றஆயுர்வேதசிகிச்சையின்மூலம்நீரிழிவுரெட்டினோபதிக்குதீர்வுபெறலாம்.

மாலைக்கண்நோய் (ரெட்டினிடிஸ்பிக்மென்டோசா)

ரெட்டினிடிஸ்பிக்மென்டோசாஎன்பதுவிழித்திரையின்மரபணுகோளாறுஆகும், இதுமாலைக்கண்நோயைஏற்படுத்தும். மாலைக்கண்நோய்உள்ளநோயாளிகள்படிப்படியாகபகல்நேரத்திலும்பார்வையைஇழந்துமுழுமையானகுருட்டுத்தன்மையைஅடைவர். சஞ்சீவன்நேத்ராலயா 20

வருடங்களுக்குமேலாகஆயிரக்கணக்கானநோயாளிகளுக்குரெட்டினிடிஸ்பிக்மென்டோசாபிரச்சனைக்குமிகவும்பயனுள்ளசிறந்தஆயுர்வேதசிகிச்சையைவழங்கிவருகிறது.

பசும்படலம் / கிளைகோமா

பொதுவாககிளைக்கோமாஎன்பதுகுருட்டுத்தன்மைக்குஇரண்டாவதுகாரணம்எனலாம். இதுகண்களில்அழுத்தத்தைஅதிகரித்து, நரம்புகளில்சேதத்தைஏற்படுத்தி, குருட்டுத்தன்மைக்குவழிவகுக்கிறது.
சஞ்சீவன்நேத்ராலயாநரம்புகளைவலுப்படுத்தி, பார்வையைஉறுதிப்படுத்துவதோடுமேம்படுத்தும்ஒருசிகிச்சையைவழங்குகிறது.

வயதுதொடர்பானவிழித்திரைகண்நோய்

கண்களில்ஏற்படும்வயதுதொடர்பானவிழித்திரைநோய்கள்படிப்படியாகமையப்பார்வையைஇழக்கவைக்கின்றன. வாசிப்பதில்சிரமம், பொருட்களைபார்ப்பது, முகங்களைஅடையாளம்காண்பது, கண்ணில்பலமுறைஊசிபோட்டுக்கொண்டவர்கள்மற்றும்பார்வைமோசமடைந்துவருபவர்களும்கூடசஞ்சீவன்நேத்ராலயாவின்ஆயுர்வேதசிகிச்சையால்பயனடைந்துவருகின்றனர்.

சஞ்சீவன்நேத்ராலயாவின்மிகுந்தபயிற்சிபெற்ற, தொழில்முறைமருத்துவர்கள்குழுகடந்த 22 ஆண்டுகளில் 6 லட்சம்நோயாளிகளுக்குசிறந்தசிகிச்சைவழங்கியுள்ளது. முதிர்ந்தஅனுபவம்மற்றும்அதிநவீனவசதிகளுடன்கூடியசஞ்சீவன்நேத்ராலயாஇந்தியாமுழுவதும்ஆயுர்வேதரெட்டினாகேரில்மிகுந்தபுகழ்பெற்றுவிளங்குகிறது.

Hi, How Can We Help You?